Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.ДОВІДКА

про підсумки розгляду звернень громадян,

що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області за дев’ять місяців 2017 року

Впродовж дев’яти місяців поточного року на адресу райдержадміністрації надійшло 5933 звернення, з них звернення, що надійшли поштою та одержані на особистому прийомі у голови адміністрації, - 2315, електронних звернень - 495, через Урядову гарячу лінію – 2705, з органів вищого рівня - 418.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації, 59,7% (3542) складають заяви та клопотання, 40,3% (2391) - скарги.

Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації збільшилася на 887 або 17,6%.

За цей період на особистому прийомі у голови райдержадміністрації одержано 125 заяв та скарг громадян проти 113 торік. Одже їх кількість збільшилася на 10,6%.

Найчастіше громадяни на особистому прийомі у голови адміністрації порушували питання аграрної політики та земельних відносин. Таких звернень надійшло 33, що становить 26,4% від кількості листів, одержаних на прийомі. На другому місці були питання соціального захисту – 28 (22,4%), на третьому – комунального та дорожнього господарства – 25 (20,0%).

Найбільше звернень на особистому прийомі одержано від мешканців міст Боярка та Вишневе, сіл Горенка, Святопетрівське, Софіївська Борщагівка, Тарасівка та іногородніх громадян.

Всього на особистому прийомі у голови адміністрації побувало 198 відвідувачів, це на 10,0%  більше порівняно з минулорічним показником.

З органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 418 звернень, що становить 7,1% від загальної кількості листів, це на 29 або 6,5% менше порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року. Із загальної кількості листів до органів вищого рівня, а саме до Адміністрації Президента України надійшло 63 звернення проти 69 минулорічного показника, Кабінету Міністрів України відповідно - 155 та 85, Верховної Ради України відповідно - 14 та 20, Генеральної прокуратури відповідно - 13 та 12, Київської міської адміністрації відповідно - 5 та 21, народних депутатів України –14 (така ж кількість була в минулому році), Київської обласної ради - 1, Київської облдержадміністрації – 153 та 222 відповідно.

З 12 населених пунктів району збільшилася кількість заяв та скарг від громадян на адресу органів вищого рівня, а саме: м. Боярка – на 7, смт Чабани – на 5, сіл Білогородка – на 21, Тарасівка – на 9, Віта-Поштова – на 7, Лісники – на 6. З таких населених пунктів як Бузова, Гореничі, Горенка, Дмитрівка, Забір’я та Мироцьке було незначне збільшення від трьох або чотирьох звернень.

За цей час мешканці сіл Бобриця, Княжичі та Личанка жодного разу не зверталися до органів вищого рівня.

Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці с. Святопетрівське - 0,5% від їх кількості населення, сіл Білогородка, Крюківщина та  Петрушки - по 0,4%.

 Щодо їх кількості звернень, то найбільше надійшло від іногородніх громадян – 111, що становить 26,6% від їх кількості, м. Боярка – 50, з них 8 колективних, м. Вишневе – 41 (9 колективних), с. Білогородка – 31, смт Чабани – 27, с. Петропавлівська Борщагівка – 20, с. Софіївська Борщагівка – 19, сіл Горенки та Лісники - по 14.

З Урядової гарячої лінії до райдержадміністрації надійшло 2705 звернень, з них задоволено 889 або 32,9% (за такий же період 2016 року їх надійшло 1933). Таким чином кількість звернень на Урядову гарячу лінію збільшилася на 772 або 40,0%.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась:

- соціального захисту – 1991 (73,6%), з них більшість питань стосувалася призначення житлової субсидії - 1766;

- комунального та шляхового господарства – 354 або 13,1% (більшість питань стосувалася водопостачання та незадовільного стану доріг);

-         дотримання законності та охорони правопорядку – 208 (7,7%);

-         аграрної політики та земельних відносин – 54 (2,0%);

-         житлової політики – 42 (1,6%).

Найчастіше на Урядову гарячу лінію зверталися мешканці м. Вишневе (619), м. Боярка (509), с. Петропавлівська Борщагівка (264), с. Софіївська Борщагівка (219), смт Чабани (161), с. Тарасівка (131), с. Крюківщина (91).

У розрізі населених пунктів найбільше звернень на Урядову гарячу лінію надійшло від мешканців с. Петропавлівська Борщагівка - 4,2% від їх кількості населення, с. Софіївська Борщагівка - 3,4%, с. Святопетрівське - 3,1%, с. Крюківщина - 2,7%, с. Тарасівка - 2,4%.

За звітний період збільшилася загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації з 15 населених пунктів району. Аналіз показує, що їх кількість суттєво зросла, з с. Тарасівка – на 117,3%, с. Горенка – на 97,4%,       с. Лісника – на 85,7%, смт Чабани – на 76,3%, с. Святепетрівське - на 68,9%,   с. Дмитрівка - на 56,4%, с. Мироцьке - на 53,8%.

У розрізі населених пунктів найбільше звернень за цей час надійшло до райдержадміністрації від мешканців с. Святопетрівське (10,1% від їх кількості населення), с. Софіївська Борщагівка (7,9%), с. Петропавлівська Борщагівка (6,2%), с. Тарасівка (4,6%), с. Крюківщина (4,3%), с. Личанка (4,0%).

Аналіз показує, що кількість колективних звернень зменшилася на 45 або 13,1%. За звітний період їх надійшло 297 проти 342 за відповідний період минулого року. Питома вага колективних звернень від загальної кількості листів, що надійшли до райдержадміністрації, складає 5,0%.

Порівняно з минулорічним показником їх збільшення відбулося з 7 населених пунктів району, а саме: смт Чабани, сіл Білогородка, Віта-Поштова, Дмитрівка, Лісники, Тарасівка та Ходосівка.

Переважно колективні звернення стосувалися: захисту прав неповнолітніх дітей – 169 або 56,9% від їх кількості, дотримання законності – 52 (17,5%), комунального та шляхового господарства – 33 (11,1%), земельних відносин – 25 (8,5%).

Найчастіше колективні звернення надходили від мешканців м. Вишневе - 55, що становить 18,6% від їх кількості, м. Боярка – 43, с. Петропавлівська Борщагівка – 21, с. Софіївська Борщагівка - 20.

Статистичні дані свідчать, що за звітний період кількість повторних звернень зменшилася на 30,4% порівняно з минулорічним показником           (16 проти 23).

Загалом до райдержадміністрації протягом поточного року звернулося 11716 громадян, якими порушено 5990 питань, що на 867 або 17,0% більше порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року.

На першому місці були питання соціального захисту – 3667 або 61,2% звернень (дев’ять місяців 2016 року – 2818 або 55,0%).

На другому місці – комунального та шляхового господарства – 510 або 8,6% звернень (дев’ять місяців 2016 року – 482 або 9,4%).

На третьому місці – освіти, сім’ї, дітей – 432 або 7,2% (дев’ять місяців 2016 року – 498 або 9,7%).

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, забезпечення дотримання законності становили 7,0% (416), аграрної політики і земельних відносин – 5,2% (313), транспорту - 5,1% (307).

Порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року відбулося збільшення з таких  питань:

-         транспорту – в 11,8 разів;

-         соціального захисту – на 30,1%%;

-         екології та природні ресурси – на 28,6%;

-         охорони здоров’я - на 24,1%;

-         комунального та дорожнього господарства - на 5,8%.

Зменшилася така кількість питань: праці і заробітної плати – на 72,2%, діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - на 41,1%, аграрної політики і земельних відносин – на 36,2%, житлової політики - на 22,0%, забезпечення дотримання законності – на 12,4%.

Найчастіше до райдержадміністрації зверталися мешканці:

-           із питань підвищення тарифів приміськими маршрутними автобусами: міст Боярка та Вишневе, сіл Михайлівка Рубежівка, Святопетрівське та Софіївська Борщагівка;

-                           з земельних питань: м. Боярка, сіл Бузова, Личанка, Тарасівка, Шпитьки та іногородні громадяни;  

-                           комунального та шляхового господарства: міст Боярка та Вишневе, смт Чабани, сіл Білогородка, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка та Тарасівка;

-                           забезпечення дотримання законності: міст Боярка та Вишневе, смт Чабани, с. Софіївська Борщагівка та іногородніх громадян.

        

За цей період збільшилася кількість звернень до райдержадміністрації від пільгової категорії громадян на 31,4% порівняно з минулорічним показником. Так, від них надійшло 2631 звернення, що становить 44,3% від загальної кількості. Від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій одержано 439 заяв та скарг, дітей війни – 222, ветеранів праці та пенсіонерів – 1150, інвалідів загального захворювання - 610, багатодітних сімей та одиноких матерів - 130, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих - 80.

Протягом звітного періоду всім громадянам (1169 осіб), які потрапили до складних життєвих обставин та звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти з районної програми «Турбота» на суму 4109800 грн.

Із районної цільової програми з надання одноразової адресної матеріальної соціальної фінансової допомоги особам, які брали участь в антитерористичній операції, набули статусу учасника бойових дій та не є військовослужбовцями, та особам, які виявили бажання проходити службу у Збройних Силах України за контрактом, виділено кошти на суму 500000 грн, з них 37 контрактникам на суму 370000 грн та 22 учасникам бойових дій на суму 130000 грн.

Всього за цей період керівництвом адміністрації було поставлено на контроль 5850 звернень, з них задоволено 2591 або 44,3%.

Найбільше доручень, що перебували на контролі, було надано керівництвом райдержадміністрації управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації - 63,1% (3690 звернень), відділу житлово-комунального господарства – 11,9% (698), юридичному відділу – 8,1% (473), службі у справах дітей – 6,2% (367), відділу економічного розвитку і торгівлі - 5,6% (326), управлінню з питань надання адміністративних послуг – 1,0% (55), відділу освіти – 0,9% (52).

За дев’ять місяців поточного року управління, відділи, структурні підрозділи райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування проводили цілеспрямовану роботу щодо реалізації вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року                № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2008 № 142 «Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 07.02.2008 109/2008».

         При Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області продовжує працювати постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, яка за звітний період провела дев’ять засідань комісії, на яких розглянуто різні питання, що дало можливість вирішити багато проблем, з якими громадяни зверталися до райдержадміністрації.

         Протягом дев’яти місяців поточного року забезпечувалося щомісячне проведення дня контролю, в рамках якого здійснювалися перевірки стану виконання доручень, наданих керівництвом райдержадміністрації керівникам управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

За цей період проведено дев’ять днів контролю, а саме: у виконкомах Боярської та Вишневої міських радах, Гатненської, Крюківщинської та Личанської сільських радах, в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, управлінні з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, відділі освіти райдержадміністрації, відділі культури, національностей та релігій райдержадміністрації. 

         Згідно з затвердженим графіком керівниками відділів апарату райдержадміністрації проводяться перевірки щодо додержання законодавства про звернення громадян органами місцевого самоврядування.

         Так, за дев’ять місяців поточного року перевірено роботу усіх органів місцевого самоврядування району, а деяких вже двічі (всього 42 перевірки).

За звітний період на виконання графіка особистого звітування перед головою райдержадміністрації прозвітувалося з даного питання 19 керівників органів місцевого самоврядування та вісім керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів виконавчої влади, а саме: виконкоми Боярської та Вишневої міських рад, Чабанівської селищної ради, Бузівської, Бобрицької, Віто-Поштової, Горенської, Гатненської, Гореницької, Дмитрівської, Личанської, Лісниківської, Музичанської, Мироцької, Малютянської, Петропавлівсько-Борщагівської, Софіївсько-Борщагівської, Тарасівської та Шпитьківської сільських рад, управління з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районного територіального центру обслуговування одиноких громадян та інвалідів,  Києво-Святошинське об’єднане управління пенсійного Фонду України Київської області, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, служби у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, сектору молоді та спорту райдержадміністрації, відділу охорони здоров’я райдержадміністрації, відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації.

Згідно із затвердженим головою райдержадміністрації графіком заступники голови райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів, структурних підрозділів адміністрації один раз на місяць проводили «прямі телефонні зв’язки» з населенням району. За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 24 прямі телефонні лінії з населенням району, а керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації – 9.


Начальник відділу звернень громадян

Києво-Святошинської

райдержадміністрації Київської області                    Л.П.Козлова